Materiały dla nauczycieli - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:


Uczymy myślenia matematycznego.

Gry i zabawy dostosowujemy do możliwości dziecka nie do jego wieku, gdyż może się zdarzyć, że młodsze, np. 6 – letnie dziecko, będzie wykonywać działania dodawania i odejmowania w zakresie 100, a starsze, 8 – 10 letnie, będzie miało z tym problemy.


Do pobrania:

Ćwiczenia ortograficzne - opracowanie Barbara Łucka – pedagog-terapeuta


Prezentacja na temat: Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 2017


Prezentacja na temat: Metody pracy korekcyjnej z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksjąPrezentacja  opracowana przez Ewę Marszałek w oparciu o materiały autorstwa: Marty  Bogdanowicz • Aleksandry Bućko   • Renaty Czabaj
Ogólne wskazówki dla nauczycieli różnych przedmiotów nauczania dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów  ze specyficznymi trudnościami w nauce o charakterze dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii)

     Obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w nauce wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej l Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).

          Specyficzne trudności w nauce dotyczące czytania i pisania określane terminem „dysleksja rozwojowa" to zaburzenie o podłożu językowym charakteryzujące się trudnościami przede wszystkim w czytaniu i pisaniu, czyli w przetwarzaniu (kodowaniu i dekodowaniu) języka. Występują u uczniów o co najmniej przeciętnym rozwoju intelektualnym, mimo typowych doświadczeń szkolnych, dobrej motywacji do nauki, braku zaburzeń sensorycznych i motorycznych (poważnych wad wzroku, słuchu i narządów ruchu).

Czytaj dalej...
Wadliwa wymowa

         Wymową wadliwą jest artykulacja dźwięków, która różni się od wymowy będącej w powszechnym użyciu Polaków. Normą ogólnopolską jest wymowa warstw wykształconych, dlatego do wad wymowy zaliczamy wszystkie odstępstwa od tej normy społecznej – oczywiście w wymowie już ukształtowanej.
Zaburzenia mowy polegają na tym, że człowiek nie jest w stanie właściwie zbudować wypowiedzi lub jej odbierać, dlatego jest ona w jakiś sposób zniekształcona. Tekst (=wypowiedź) można podzielić na trzy składowe, dlatego na ich podstawie wyróżnia się trzy grupy zaburzeń (które odnoszą się też do trudności w czytaniu i pisaniu):  
  I. Zniekształcenia treści – skutek zakłóceń w uogólnianiu, abstrahowaniu, wnioskowaniu, ukierunkowanym myśleniu.
  II. Zniekształcenia formy językowej – do których należą: głuchoniemota, alalia, afazja i dysfazja.
  III. Zniekształcenia substancji w dwóch płaszczyznach:
      a) suprasegmentalnej – chodzi tu o: rynolalię, jąkanie,giełkot;
      b) segmentalnej – dyslalia

Czytaj dalej...
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego